zasponsoruj

POPŻ

Projekt POPŻ 2015

 • PODPROGRAM 2014 - efekty

  Sprawozdanie końcowe z dystrybucji artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego w Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2014.

  1. W ramach POPŻ Podprogram 2014, do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak mleko, makaron, mielonka, cukier biały, olej rzepakowy. Pomoc żywnościowa trafiła do 8044 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
  2. Wydaliśmy osobom potrzebującym ponad 86 305,6 kg żywności, sporządzając przy tym 10 612 paczek.
  3. W Podprogramie 2014 wzięło udział 29 organizacji.

  PODPROGRAM 2015 - efekty

  1. W ramach POPŻ Podprogram 2015, który był realizowany w okresie maj 2015 – czerwiec 2016, do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak mleko, ser podpuszczkowy, ser topiony, makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna , płatki kukurydziane, kawa zbożowa, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier, olej rzepakowy.
  2. Pomoc żywnościowa trafiła do 20 260 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
  3. Wydaliśmy osobom potrzebującym ponad 1446 ton żywności
  4. W ramach Podprogramu 2015 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 76 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły 2000 osoby
  5. Rodzaje warsztatów:
  • Ekonomiczne – 21spotkań, 487 uczestników
  • Dietetyczne – 30 spotkań, 852 uczestników
  • Kulinarne – 25 spotkań, 661 uczestników

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań

  W kwietniu zakończyliśmy dystrybucję oraz działania towarzyszące w Podprogramie 2015. Poniżej prezentujemy kilka najważniejszych informacji dotyczących Podprogramu.

  • Ilość pozyskanej żywności w ramach POPŻ 2015: 1 434 986 kg.
  • Wartość pozyskanej żywności w ramach POPŻ 2015: 5 077 300,65 zł.
  • Zrealizowano 97 dostaw.
  • Rozdysponowano żywność do 45 organizacji.
  • Ilość wydań z Banku Żywności do organizacji:
  • 379 WZ
  • Ilość osób objętych pomocą żywnościową to 20 260 osób.

  Dodatkowo przyjęliśmy, w ramach pomocy, ze Śląskiego Banku Żywności w Chorzowie 11 360 kg kaszy, które trafiły do 3 organizacji biorących udział w programie.

  Łącznie z pozyskaną kaszą zwiększyła się wielkość otrzymanej żywności w ramach POPŻ 2015 – 1 446 346 kg o wartości 5 096 971, 58 zł.

  W Podprogramie 2015 wielkość paczki wynosiła początkowo ok. 99 kg przy ilości 11 tys. beneficjentów (minimalna wielkość wg wytycznych 47,27kg).

  Wraz ze zwiększającą się ilością osób w końcowej fazie programu to 79 kg, a łączna liczba osób objętych pomocą wyniosła 20 260 osób. Dla Organizacji, które przystąpiły do programu w lutym – marcu wielkość paczki była uwarunkowana ilością produktów, które znajdowały się w magazynie BŻ.

  W Podprogramie 2015 Bank Żywności w Opolu zrealizował 67 transportów, co pozwoliło na przekazanie organizacjom biorącym udział w w/w programie 549 ton produktów żywnościowych.

 • PO PŻ 2015 - Harmonogram Działań Towarzyszących

  HARMONOGRAM WARSZTATÓW W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH
  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNIOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM POPŻ 2015

  Pobierz harmonogram w formacie pdf

 • DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

  • Przeprowadzonych zostało łącznie 76 warsztatów:
  • 25 warsztatów kulinarnych
  • 30 dietetycznych
  • 21 edukacji ekonomicznej
  • Przeszkolonych zostało 2000 podopiecznych!

  Bank Żywności w Opolu przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

  Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy
  o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

  Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

  • Włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
  • Pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających
   z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
  • Wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

  Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

  • Warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
  • Warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
  • Programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
   i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
  • Warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych
   i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

  Osoby kierowane są do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

  Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

  • Dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań
   w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
  • Współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
  • Oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
  • Kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

  Opracowano na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-po-pz).

  Zapraszamy na foto relację z warsztatów przeprowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

  Działania Towarzyszące POPŻ podprogram 2015 - Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i Inwalidów „Sami Dla Siebie”

 • PO PŻ 2015 - Organizacje

  DANE TELEADRESOWE ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH (OPL)
  W RAMACH PODPROGRAM POPŻ 2015

  Pobierz listę organizacji w formacie pdf

 • OBOWIĄZUJĄCE WYTYCZNE

  Wytyczne IZ
  Zmiana wytycznych
  Zmiana wytycznych 2
  Zmiana Wytycznych pkt X.7 z 16.03.2016
  Wykaz magazynów organizacji partnerskich regionalnych do załącznika 9
  Załącznik nr 1 - lista osób zakwalifikowanych do pomocy
  Załącznik nr 2 - ewidencja wydawania art. spożywczych
  Załącznik nr 3 - ewidencja wydawania posiłków
  Załącznik nr 3a - lista osób objętych pomocą w formie posiłków
  Załącznik nr 4 - ewidencja przyjętych i wydanych art. spożywczych
  Załącznik nr 5 - skierowanie OPS
  Załącznik nr 6 - oświadczenie osoby bezdomnej
  Załącznik nr 7 - oświadczenie osoby wskazanej na liście OPS
  Załącznik nr 8 - informacja o przeprowadzaniu działań towarzyszących
  Załącznik nr 9 -zapotrzebowanie na art. spożywcze
  Załącznik nr 10 - zestawienie wskaźników na rok kalendarzowy 2015 oraz 2016
  Finał - Lista operacji 2015 r.
  Zmiana podpisana

Facebook