zasponsoruj

POPŻ

POPŻ Podprogram 2021 PLUS

 • HARMONOGRAM – MONITORING  W  OPL
   PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNIOŚCIOWA 2014-2020 - PODPROGRAM POPŻ 2021 Plus

   

  LP.

  Data 

  monitoringu  

  (po ustaleniu z organizacją)

  Organizacja realizująca Podprogram 2021 Plus - (OPL)

  Zakres monitoringu

  1

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  w Opolu 

  ul. Armii Krajowej 36, 

  45-071 Opole, 

  tel.  77 400 59 51

  1)    Realizacja dystrybucji artykułów spożywczych, w obszarze administrowania i magazynowania (ATM)

  2)    Działania w ramach środków towarzyszących (DT) 

  2.

   

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej ul. Prudnicka 29

   48-210 Biała,

   tel. 77 438 08 04 

  1)    Realizacja dystrybucji artykułów spożywczych, w obszarze administrowania i magazynowania (ATM)

  2)    Działania w ramach środków towarzyszących (DT) 

  3.

   

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy ul. Wolności 73     

   48-231 Lubrza,

   tel.  77 407 46 75

  1)    Realizacja dystrybucji artykułów spożywczych, w obszarze administrowania i magazynowania (ATM)

  2)    Działania w ramach środków towarzyszących (DT)

  4.

   

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi 

  ul. Raciborska 4, 

  47-260 Polska Cerekiew, 

  tel. 77 487 65 27

  1)    Realizacja dystrybucji artykułów spożywczych, w obszarze administrowania i magazynowania (ATM)

  2)    Działania w ramach środków towarzyszących (DT

  5.

   

  Gmina Prószków , ul Opolska 17 , 

  46-060 Prószków, 

  tel. 77 464 30 53

  1)    Realizacja dystrybucji artykułów spożywczych, w obszarze administrowania i magazynowania (ATM)

  2)    Działania w ramach środków towarzyszących (DT

  6.

   

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach, 

  ul. ks.B.Bilińskiego2, 

  46-070 Komprachcice,  

  tel. 77 464 73 05

  1)    Realizacja dystrybucji artykułów spożywczych, w obszarze administrowania i magazynowania (ATM)

  2)    Działania w ramach środków towarzyszących (DT

  7.

   

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach,

  ul. Opolska 53a,

  46-024 Łubniany, 

  tel. 797 250 953 

  1)    Realizacja dystrybucji artykułów spożywczych, w obszarze administrowania i magazynowania (ATM)

  2)    Działania w ramach środków towarzyszących (DT

  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 

  JEST WSPÓŁFINANSOWANY  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

  PODROGRAM 2021 Plus

  CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2022,  a jej celami szczegółowymi są:

   1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami POPŻ,
   2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
   3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
   4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

   

  OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  luty 2023 – sierpień 2023

  Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Opolu  do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa opolskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. 

   

  KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

  1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN
   dla osoby w rodzinie
   , stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
  2. Sposób kwalifikacji:
  • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
  • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
  • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

   ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

  Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków. 

  1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 9,2 kg w tym:

  NAZWA ARTYKUŁU

  ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ

  OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L)

  ILOŚĆ KG

  NA OSOBĘ

  CUKIER BIAŁY 

  2

  1

  2,00

  MAKARON JAJECZNY  

  4

  0,5

  2,00

  MLEKO UHT 

  2

  1

  2,00

  OLEJ RZEPAKOWY 

  2

  1

  2,00

  POWIDŁA ŚLIWKOWE 

  1

  0,3

  0,3

  SZYNKA WIEPRZOWA 

  3

  0,3

  0,9

  1. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 Plus określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021 Plus.
  2. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
  3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 Plus jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 7,36 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.
  4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
  5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
  6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

  SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

  Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 

  DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

  Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

  • warsztaty kulinarne; 
  • warsztaty edukacji ekonomicznej;
  • warsztaty dietetyczne;
  • warsztaty niemarnowania żywności,
  • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

  Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej. 

  Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

  Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

  • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
  • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
  • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
  • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
  • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS  do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

   

  Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus 

  Lista OPL z dnia ….

  Lp.

  Nazwa OPL

  Nazwy gmin, które wspiera OPL

  Nr telefonu kontaktowy

  e-mail

  www

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Harmonogram działań towarzyszących

  Rodzaj DT

  forma

  temat

  Miejsce realizacji lub link

  Data i godzina

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bank Żywności w Opolu informuje, że:
  zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej MRiPS dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanych  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 z 11 maja 2021 zmienionych w dniu 13 grudnia 2021; w dniu 25 stycznia 2022r.; w dniu 11 sierpnia 2022 r. i w dniu 21 października 2022 r. zwanych dalej Wytycznymi
  PP 2021 określony został termin rozpoczęcia realizacji Podprogramu 2021 Plus.

  Okres realizacji dostaw artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2021 Plus rozpoczyna się od lutego 2023 do lipca 2023 roku. 

  Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych:

  od lutego 2023 do sierpnia 2023 roku.

  Termin rozpoczęcia dystrybucji poszczególnych artykułów spożywczych jest zgodny z terminem rozpoczęcia dostaw artykułów spożywczych, wskazanym odpowiednio w pkt 3 Wytycznych PP Plus, tj. od podpisania przez KOWR umów z organizacjami partnerskimi.

  W uzasadnionych przypadkach termin zakończenia dystrybucji może zostać odpowiednio skrócony lub wydłużony, co nie będzie wymagało zmiany Wytycznych, a wyłącznie pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej  POPŻ.

  Zestaw 6 artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 Plus określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. 

 •                                       HARMONOGRAM WARSZTATÓW W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH PROGRAM 

                                         OPERACYJNY POMOC ŻYWNIOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM POPŻ 2021 PLUS

   

  L.P

  DATA 

  GODZINA

  TYTUŁ WARSZTATU

  NAZWA ORGANIZACJI

  MIEJSCE WARSZTATÓW

  PROWADZACY

  1.

  15.06.2023

  10:00

  Kulinarne - letnie smaki, sezonowa letnia kuchnia wspierająca odporność

  Ośrodek Pomocy Społecznej 

   ul. Wolności 73     

   48-231 Lubrza 

  Ochotnicza Straż Pożarna   

  ul. Wolności 62 

  48-231 Lubrza 

  Weronika 

  Szumlak

  2.

  15.06.2023

  13:00

  Kulinarne - letnie smaki, sezonowa letnia kuchnia wspierająca odporność

  Ośrodek Pomocy Społecznej   

  ul. Prudnicka 29

  48-210 Biała

   

  Ośrodek Pomocy Społecznej 

  ul. Prudnicka 29

  48-210 Biała

  Weronika 

  Szumlak

  3.

  16.06.2023

  10:00

  Kulinarne - letnie smaki, sezonowa letnia kuchnia wspierająca odporność

  Ośrodek Pomocy Społecznej  49-120 Dąbrowa   

  ul. Powstańców Śl. 2

  Ośrodek Pomocy Społecznej KLUB SENIORA 

  w Dąbrowie 

  49-120 Dąbrowa    

  ul. Ks. Sztonyka 19A

  Weronika 

  Szumlak

  4.

  19.06.2023

  10:00

  Kulinarne - letnie smaki, sezonowa letnia kuchnia wspierająca odporność

  Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Porcelanowa 8                   

  49-130  Tułowice

  Ośrodek Kultury 

  ul. Porcelanowa  1   

  49-130  Tułowice

  Weronika 

  Szumlak

  5.

  19.06.2023

  12:30

  Kulinarne - letnie smaki, sezonowa letnia kuchnia wspierająca odporność

  Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta   

  Bielice 127      

  48-316  Łambinowice

  Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta  Bielice 127                   48-316  Łambinowice

  Weronika 

  Szumlak

  6.

  20.06.2023

  12:00

  Kulinarne - letnie smaki, sezonowa letnia kuchnia wspierająca odporność

  Fundacja EXCALIBUR                              45-359 Opole                                       ul. Plebiscytowa 21/9

   

  Fundacja  EXCALIBUR  DOM KULTURY 

  ul. Rynek 4     

  46-310  Gorzów Śląski

  Weronika 

  Szumlak

  7.

  20.06.2023

  09:00

  Kulinarne - letnie smaki, sezonowa letnia kuchnia wspierająca odporność

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

  ul. Wojska Polskiego 12 

  46-325  Rudniki

  BIBLIOTEKA 

  ul.  Wojska Polskiego 12 

  46-325  Rudniki

  Weronika 

  Szumlak

  8.

  22.06.2023

  09:00

  Kulinarne - letnie smaki, sezonowa letnia kuchnia wspierająca odporność

  Krapkowickie Centrum Dobroczynności    

  ul. Fabryczna 7/1               47-300  Krapkowice

  Krapkowickie Centrum 

  Dobroczynności     

  ul.  Damrota 2              

  47-300  Krapkowice

  Weronika 

  Szumlak

  9.

  22.06.2023

  11:00

  Dietetyczne - sezonowe warzywa, owoce i zioła drogą do zdrowia i długowieczności

  Krapkowickie Centrum Dobroczynności     

  ul. Fabryczna 7/1               47-300  Krapkowice

  Krapkowickie Centrum Dobroczynności     

  ul. Damrota 2               

  47-300  Krapkowice

  Weronika 

  Szumlak

  10.

  23.06.2023

  10:00

  Kulinarne - letnie smaki, sezonowa letnia kuchnia wspierająca odporność

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Namysłowska 28      

  46-081  Dobrzeń Wielki

  DOM KULTURY 

  w Dobrzeniu  Wielkim 

  ul. Namysłowska 20      

  46-081  Dobrzeń Wielki

  Weronika 

  Szumlak

  11.

  27.06.2023

  10:00

  Kulinarne - letnie smaki, sezonowa letnia kuchnia wspierająca odporność

  Towarzystwo Kulturalno-Społeczne Romów 

  ul. Sosnowiecka  3/1       48-100  Głubczyce

  Towarzystwo Kulturalno-Społeczne Romów 

  ul. Sosnowiecka  3/1       

  48-100  Głubczyce

  Weronika 

  Szumlak

  12.

  29.06.2023

  10:00

  Kulinarne - letnie smaki, sezonowa letnia kuchnia wspierająca odporność

  Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Wojska Polskiego 32a                 48-370 Paczków

  DOM KULTURY 

  ul. Wojska Polskiego 27    48-370 Paczków

  Weronika 

  Szumlak

  13.

  29.06.2023

  12:00

  Dietetyczne - sezonowe warzywa, owoce i zioła drogą do zdrowia i długowieczności

  Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Wojska Polskiego 32a                 48-370 Paczków

  DOM KULTURY 

  ul. Wojska Polskiego 27    48-370 Paczków

  Weronika 

  Szumlak

  14.

  30.06.2023

  09:30

  Kulinarne - letnie smaki, sezonowa letnia kuchnia wspierająca odporność

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

  ul. Armii Krajowej 36                                       45-071  Opole

  Dom Dziennego Pobytu  "Złota Jesień" 

  ul. Hubala 4     

  45-267  Opole

  Weronika 

  Szumlak

  15.

  30.06.2023

  11:15

  Dietetyczne - sezonowe warzywa, owoce i zioła drogą do zdrowia i długowieczności

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

  ul. Armii Krajowej 36                                       45-071  Opole

  Dom Dziennego Pobytu  "Złota Jesień" 

  ul. Hubala 4       

  45-267  Opole

  Weronika 

  Szumlak

  16.

  27.06.2023

  12:30

  Dietetyczne - sezonowe warzywa, owoce i zioła drogą do zdrowia i długowieczności

  Ośrodek Pomocy Społecznej     

  Aleja Lipowa  6B   

  48-250  Głogówek

  Ośrodek Pomocy Społecznej   

  Aleja Lipowa  6B   

  48-250  Głogówek

  Weronika 

  Szumlak

  1.

  01.07.2023

  15:00  -17:00

  Ośrodek Pomocy Społecznej                   48-210  Biała  ul. Prudnicka 29

  48-210  Biała  -  RYNEK

  dietetyczne - sezonowe warzywa, owoce i zioła drogą do zdrowia

   i długowieczności

  Weronika

   Szumlak

  2.

  03.07.2023

  10:00

  Miejski Ośrodek Pomocy 

  Społecznej

   47-200 Kędzierzyn-Kożle ul. Reja 2a

  47-200 Kędzierzyn - Koźle   ul. Waryńskiego 1-3   mieszkania chronione

  kulinarne - letnie smaki, sezonowa letnia kuchnia wspierająca

   odporność

  Weronika

   Szumlak

  3.

  03.07.2023

  12:00

  Miejski Ośrodek Pomocy

  Społecznej

  47-200 Kędzierzyn-Kożle ul. Reja 2a

  47-200 Kędzierzyn - Koźle  ul. Waryńskiego 1-3  mieszkania chronione

  dietetyczne - sezonowe warzywa, owoce i zioła drogą do zdrowia

   i długowieczności

  Weronika

   Szumlak

  4.

  05.07.2023

  11:00

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej    47-364  Strzeleczki  - Rynek  4

  Gminny  Ośrodek

    Kultury         47-364  Strzeleczki - Rynek  4

  dietetyczne - sezonowe warzywa, owoce i zioła drogą do zdrowia

   i długowieczności

  Weronika

   Szumlak

  5.

  05.07.2023

  13:30

  Miejski Ośrodek Pomocy

   Społecznej

   46-060 Prószków ul. Opolska  17

  Ośrodek Kultury i Sportu                        46-060  Prószków

   ul. Daszyńskiego 6

  kulinarne - letnie smaki, sezonowa letnia kuchnia wspierająca

   odporność

  Weronika

   Szumlak

  6.

  10.07.2023

  12:00

  Chrześcijańska Służba 

  Charytatywna

   Oddział Opolski      Filia w Nysie   

      48-304 Nysa   ul. Mariacka 18

  Ośrodek Pomocy Społecznej    48-304 Nysa

   ul. Komisji

   Edukacji Narodowej 1a

  dietetyczne - sezonowe warzywa, owoce i zioła drogą do zdrowia            i długowieczności

  Weronika

   Szumlak

  7.

  10.07.2023

  14:00

  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy

   Społecznej 48-385 Otmuchów    

        ul. Sienkiewicza 4b

  DOM KULTURY 

   48-385 Otmuchów ul. Szkolna 2

  kulinarne - letnie smaki, sezonowa letnia kuchnia wspierająca 

  odporność

  Weronika

   Szumlak

  8.

  11.07.2023

  10:00

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

   46-030 Murów   ul. Wolności 20/1

  Gminna Biblioteka                              46-030 Zagwiździe

   ul. Lipowa 11g

  kulinarne - letnie smaki, sezonowa letnia kuchnia wspierająca

   odporność

  Weronika

   Szumlak

  9.

  11.07.2023

  12:00

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

   46-030 Murów  ul. Wolności 20/1

  ŚWIETLICA  46-030 Nowe Budkowice  ul.  Wiejska 36 

  dietetyczne - sezonowe warzywa, owoce i zioła drogą do zdrowia 

  i długowieczności

  Weronika

   Szumlak

  10.

  12.07.2023

  10:00

  Stowarzyszenie Ziemi Wołczyńskiej "DWA SERCA"                                                     46-250  Wołczyn   ul. Opolska 2

  Wołczyński  Ośrodek 

   Kultury

      46-250  Wołczyn

    ul. Opolska  2

  dietetyczne - sezonowe warzywa, owoce i zioła drogą do zdrowia

   i długowieczności

  Weronika

   Szumlak

  11.

  12.07.2023

  12:00

  Stowarzyszenie Ziemi Wołczyńskiej "DWA SERCA"                                                     46-250  Wołczyn   ul. Opolska 2

  Wołczyński  Ośrodek 

  Kultury 

    46-250  Wołczyn 

   ul. Opolska  2

  kulinarne - letnie smaki, sezonowa letnia kuchnia wspierająca

   odporność

  Weronika

   Szumlak

  12.

  13.07.2023

  10:00

  Gminny Ośrodek Pomocy 

  Społecznej

  46-112 Świerczów ul. Brzeska  15

  Gminny ośrodek Kultury 

     46-112  Świerczów 

   ul. Brzeska  17

  kulinarne - letnie smaki, sezonowa letnia kuchnia wspierająca 

  odporność

  Weronika

   Szumlak

  13.

  13.07.2023

  12:30

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej     46-113  Wilków  ul. Wrocławska  16

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

     46-113  Wilków 

   ul. Wrocławska  16

  kulinarne - letnie smaki, sezonowa letnia kuchnia wspierająca 

  odporność

  Weronika

   Szumlak

  14.

  18.07.2023

  10:00

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy

   Społecznej  47-110  Kolonowskie 

      ul. Księdza Czerwionki  39

  Ochotnicza Straż

  Pożarna

  47-110  Kolonowskie

  ul. Leśna 6b

  kulinarne - letnie smaki, sezonowa letnia kuchnia wspierająca 

  odporność

  Weronika

   Szumlak

  15.

  18.07.2023

  12:30

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki,

   Kolejka 

    Bzinica Stara  ul. Karola Miarki 2          46-380  Dobrodzień

  Niepubliczna Szkoła Podstawowa  Bzinica Stara

  kulinarne - letnie smaki, sezonowa letnia kuchnia wspierająca 

  odporność

  Weronika

   Szumlak

  16.

  19.07.2023

  10:00

  Gmina Prudnik                                        ul. Kościuszki  3  48-200  Prudnik

  Ośrodek Pomocy

   Społecznej

  Ul. Traugutta  10 

  48-200 Prudnik

  dietetyczne - sezonowe warzywa, owoce i zioła drogą do zdrowia

   i długowieczności

  Weronika

   Szumlak

  17

  19.07.2023

  12:00

  Gmina Prudnik                                        ul. Kościuszki  3  48-200  Prudnik

  Ośrodek Pomocy

   Społecznej

  Ul. Traugutta  10 

  48-200 Prudnik

  kulinarne - letnie smaki, sezonowa letnia kuchnia wspierająca 

  odporność

  Weronika

   Szumlak

 • LISTA ORGANIZACJI

 • Monitoring OPL

  Przedłużenie terminu Programu

  WYTYCZNE IZ (MRiPS) z dnia 11 maja 2021 r.

  WYTYCZNE POPŻ 2021 WRAZ ZE ZMIANIAMI

  ZMIANA WYTYCZNYCH 11.08.2022

  DEKLARACJA UCZESTNICTWA  DECYZJA OPR

  RAPORT Z WERYFIKACJI OPL

  KRYTERIUM DOCHODOWE

  LISTA ORGANIZACJI

  MONITORING W OPL

  SKIEROWANIE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ J.UKRAIŃSKI

  OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O POMOC J.UKRAIŃSKI

  OŚWIADCZENIE OSOBY BEZDOMNEJ UBIEGAJĄCEJ SIĘ O POMOC J.UKRAIŃSKI

  ZAKWALIFIKOWANIE OSÓB NA LISTACH J.UKRAIŃSKI

  ZAKWALIFIKOWANIE OSÓB NA LISTACH

  EWIDENCJA WYDANYCH ARTYKUŁÓW PACZKI

  EWIDENCJA WYDANYCH ARTYKUŁÓW POSIŁKI

  LISTA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POSIŁKÓW

  EWIDENCJA PRZYJĘĆ I WYDAŃ ARTYKUŁÓW W MIESIĄCU

  SKIEROWANIE KWALIFIKOWANIE STANDARDOWE

  SKIEROWANIE KWALIFIKOWANIE ZDALNE

  OŚWIADCZENIE OSOBY BEZDOMNEJ

  OŚWIADCZENIE OSOBY BEZDOMNEJ W PLACÓWKACH

  KWALIFIKOWANIE OSÓB NA LISTACH STANDARDOWE

  KWALIFIKOWANIE OSÓB NA LISTACH ZDALNE

  INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

  WYKAZ MAGAZYNÓW

  ZAPOTRZEBOWANIE NA ARTYKUŁY

  ZGŁOSZENIE LUB ZMIANA MAGAZYNU

  ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW DO SPRAWOZDANIA

  POSTĘPOWANIE W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

  SKIEROWANIE KWALIFIKOWANIE ZDALNE

  KWALIFIKOWANIE OSÓB BEZDOMNYCH

  KWALIFIKOWANIE OSÓB BEZDOMNYCH W PLACÓWKACH

  KWALIFIKOWANIE OSÓB NA LISTACH STANDARDOWE

  KWALIFIKOWANIE OSÓB NA LISTACH ZDALNE

  WYTYCZNE IZ (MRiPS) z dnia 11 maja 2021 r.WYTYCZNE

 •  

  infografka

Facebook