zasponsoruj

POPŻ

Projekt POPŻ 2018

 • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNO-ŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2018

  CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:


  a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebują-cym,
  c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania po-mocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

  OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2018 – czerwiec 2019


  Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

  KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

  1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich do-chodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebu-jącym bezpłatnie.

  2. Sposób kwalifikacji:

  3. a) OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywno-ściowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
   b) OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
   c) OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

   ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

   Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
   Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spo-żywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:
   Artykuły warzywne i owocowe:
   - groszek z marchewką 3,6 kg,
   - fasola biała 3,6 kg,
   - koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
   - buraczki wiórki 1,05 kg,
   - powidła śliwkowe 1,80 kg,
  4. Artykuły skrobiowe:

  5. - makaron jajeczny 4,5 kg,
   - makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
   - ryż biały 3 kg,
   - kasza gryczana 1,5 kg,
   - herbatniki maślane 0,8 kg, Artykuły mleczne:
   - mleko UHT 7 l,
   - ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, Artykuły mięsne:
   - szynka drobiowa 3 kg,
   - szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
   - pasztet wieprzowy 0,64 kg,
   - kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
   - filet z makreli w oleju 1,7 kg, Cukier:
   - cukier biały 4 kg,
   - miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg Tłuszcze:
   - olej rzepakowy 4 l, Dania gotowe:
   - gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;
  6. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożyw-czych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo.
  7. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
  8. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 do danej OPR/OPL przekroczy limit przydziału żywności dla OPR/OPL , Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W ze-stawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
  9. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć licz-bę opakowań.
  10. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
  11. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ - NIEODPŁATNIE.

  SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE: :

  Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE: :


  Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

  warsztaty kulinarne;
  warsztaty edukacji ekonomicznej;
  warsztaty dietetyczne;
  warsztaty niemarnowania żywności.
  Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
  Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:
  - włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
  - grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
  - pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
  - pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
  - wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.
  Załączniki:

  Harmonogram działań towarzyszących


  Lista organizacji OPL

 • PO PŻ 2018 - Harmonogram Działań Towarzyszących

  HARMONOGRAM WARSZTATÓW W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH
  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNIOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM POPŻ 2018

  Pobierz harmonogram w formacie pdf

 • DZIAŁANIA

 • Lista organizacji OPL

 • OBOWIĄZUJĄCE WYTYCZNE

  Wytyczne
  Załącznik nr 1 - lista osób zakwalifikowanych do pomocy
  Załącznik nr 2 - ewidencja wydania artykułów spożywczych w formie paczek
  Załącznik nr 3 - ewidencja wydania artykułów spożywczych w formie posiłków
  Załącznik nr 3a - lista osób objętych pomocą w formie posiłków
  Załącznik nr 4 - ewidencja przyjętych i wydanych artykułów spożywczych
  Załącznik nr 5 - skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej
  Załącznik nr 6 - oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową
  Załącznik nr 7 - oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową
  Załącznik nr 8 - informacja o prowadzonych działaniach towarzyszących
  Załącznik nr 9 - zapotrzebowanie na artykuły spożywcze
  Załącznik nr 9a - zgłoszenie magazynu
  Załącznik nr 10 - zestawienie liczy osób objętych pomocą żywnościową

  Załącznik nr 11 - projekt weksla in blanco

  Załącznik nr 12 - Wniosek o dofinansowanie projektu

  Załącznik nr 13 - Zasady udzielania zamówień przez podmioty niebędące zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp w Podprogramie 2018

  RODO

  Plakat Pomoc Żywnościowa

  Plakat Wydarzenie

  Plakat Opis Wsparcia p>Plan realizacji p>Logo Plan kontroli Logistyka produktów

Facebook