zasponsoruj

POPŻ

Projekt POPŻ 2019

  • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ PO-TRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019

    CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towa-rzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są: :


    a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organi-zacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
    b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
    c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
    d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebu-jących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

    OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2019 – lipiec 2020

    Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Opolu z siedziba w Luboszycach [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa opolskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

    KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALI-FIKACJI:

    1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (okre-ślonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy spo-łecznej, tj. - 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

    2. Sposób kwalifikacji:

    3. a) OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywno-ściowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzy-skania zgody tych osób;
      b) OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
      c) OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

      ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

      Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
      Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spo-żywcze w łącznej ilości ok 48 kg w tym:
      Artykuły warzywne i owocowe:
      groszek z marchewką 3,2 kg,
      fasola biała 3,2 kg,
      koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
      buraczki wiórki 1,05 kg,
      powidła śliwkowe 1,80 kg,
      sok jabłkowy klarowny 4l
      Artykuły skrobiowe:
      makaron jajeczny 4,5 kg,
      makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg
      ryż biały 3 kg,
      kasza gryczana 1,5 kg,
      herbatniki maślane 0,8 kg,
      Artykuły mleczne:
      mleko UHT 7 l,
      ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,
      Artykuły mięsne:
      szynka drobiowa 2,7 kg,
      pasztet wieprzowy 0,48 kg,
      filet z makreli w oleju 1,53 kg,
      Cukier
      cukier biały 4 kg,
      Tłuszcze
      olej rzepakowy 4 l,
      Dania gotowe
      gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;
    4. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co naj-mniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo. .
    5. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
    6. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 do danej OPR/OPL przekroczy limit przydziału żywności dla OPR/OPL , Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W ze-stawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
    7. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
    8. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
    9. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ - NIEODPŁATNIE.

    SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄ-CE: :

    Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

    DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE: :


    Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

    warsztaty kulinarne;
    warsztaty edukacji ekonomicznej;
    warsztaty dietetyczne;
    warsztaty niemarnowania żywności.
    Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca reali-zacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
    Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:
    - włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
    - grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
    - pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
    - pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
    - wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
    Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

    Plakat 1 Pomoc Żywnościowa

    Plakat 2 Wydarzenie

    Plakat 3 Opis wsparcia

    Opis POPŻ

    Monitoring w Organizacjach Partnerskich o zasięgu Lokalnym (OPL)

  • PO PŻ 2019 - Harmonogram Działań Towarzyszących

    HARMONOGRAM WARSZTATÓW W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH
    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNIOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM POPŻ 2019

    Pobierz harmonogram w formacie pdf

  • PO PŻ Podprogram 2019 - Organizacje

    LISTA ORGANIZACJI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE OPERACYJNYM POMOC ŻYWNOŚCIOWA NA LATA 2014-2020 PODPROGRAM 2019

    />

    <

    Pobierz listę organizacji w formacie pdf

  • Wszystkie pliki w pozostałych formatach znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019


    Nowe wytyczne z dnia 21.05.2019

    Wykaz Magazynów do załącznika 9 z dnia 21.05.2019

    Załącznik 8 z dnia 21.05.2020

    Załącznik 9B z dnia 21.05.2020

    Zmiana wytycznych w związku z Pandemią

    Zmiana wytycznych w związku z Pandemią

    Załącznik nr 6

    OBOWIĄZUJĄCE WYTYCZNE

    Wytyczne IZ
    Zmiana wytycznych
    Załącznik nr 1
    Załącznik nr 2
    Załącznik nr 3
    Załącznik nr 3a
    Załącznik nr 4
    Załącznik nr 5
    Załącznik nr 6
    Załącznik nr 7
    Załącznik nr 8
    Załącznik nr 9
    Załącznik nr 9a
    Załącznik nr 10

Facebook