zasponsoruj

POPŻ

Projekt POPŻ 2017

 • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2017

  CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:
  a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  b)racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  c)przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  d)prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

  OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU:  23.03.2017- 15.07.2018.

  OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018  


  Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

  KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

  1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
  2. Sposób kwalifikacji:
  • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób
  • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
  • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

  ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

  1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
   1. Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
    - groszek z marchewką 4 kg
    - fasola biała 4 kg
    - buraczki wiórki 1,05 kg
    - powidła śliwkowe 1,5 kg
    - makaron jajeczny 4,5 kg
    - makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
    - ryż biały 4 kg
    - kasza gryczana 2 kg
    - herbatniki maślane 0,6 kg
    - mleko UHT 7 l
    - ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg
    - gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg
    - szynka drobiowa 3 kg
    - szynka wieprzowa mielona 2,1 kg
    - pasztet wieprzowy 0,64 kg
    - filet z makreli w oleju 1,7 kg
    - cukier biały 4 kg
    - olej rzepakowy 4 l
    - miód wielokwiatowy 0,4 l
    - kabanos wieprzowy 0,36 kg
   2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja] Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
  2. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
  3. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
  4. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

  SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

  Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do:

  Banku Żywności w Opolu

  lub Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie

  lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE: :

  Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:


  - warsztaty kulinarne;
  - warsztaty edukacji ekonomicznej;
  - warsztaty dietetyczne;
  - warsztaty niemarnowania żywności.

  Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

  Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:


  - włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
  - grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
  - pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
  - pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
  - wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

  Załączniki:

  WYNIKI NABORU TRENERÓW DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM W RAMACH PODPROGRAMU 2017.


  Nabór na trenerów Działań Towarzyszących w Podprogramie 2017 został ogłoszony 25 lipca 2017 roku. Oferta została opublikowana na stronie internetowej Opolskiego Banku Żywności (www.opole.bankizywnosci.pl) oraz na portalu społecznościowym Facebook (Funpage Bank Żywności w Opolu). Bank Żywności w Opolu ogłosił nabór na trenerów Działań Towarzyszących do przeprowadzenia poszczególnych warsztatów:

  1. Warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania dostępnych artykułów spożywczych. Celem warsztatów będzie nauka prawidłowego sposobu odżywiania się, zgodnego z potrzebami organizmu oraz trwałe ukształtowanie nawyków żywieniowych gwarantujących właściwy rozwój człowieka. Czas trwania ok 2 h.

  2. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia. Celem warsztatów będzie przekazanie beneficjentom wiedzy na temat racjonalnego odżywiania, ekologicznego i zdrowego stylu życia. Czas trwania ok 3 h.

  Nabór ofert został zakończony 11.08.2017 roku. Przy wyborze ofert kierowano się doświadczeniem trenerów, zasadą konkurencyjności oraz należytego zarządzania finansami zgodnie z art. 30 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.

  Do przeprowadzenia warsztatów w zakresie Działań Towarzyszących Podprogramu 2017 wybrano oferty następujących trenerów:

  1. Warsztaty kulinarne – WERONIKA SZUMLAK

  2. Warsztaty dietetyczne – WERONIKA SZUMLAK


  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2017

  CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:
  a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  b)racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  c)przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  d)prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

  OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU:  23.03.2017- 15.07.2018.

  OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018  


  Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

  KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

  1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
  2. Sposób kwalifikacji:
  • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób
  • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
  • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

  ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

  1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
   1. Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
    - groszek z marchewką 4 kg
    - fasola biała 4 kg
    - buraczki wiórki 1,05 kg
    - powidła śliwkowe 1,5 kg
    - makaron jajeczny 4,5 kg
    - makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
    - ryż biały 4 kg
    - kasza gryczana 2 kg
    - herbatniki maślane 0,6 kg
    - mleko UHT 7 l
    - ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg
    - gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg
    - szynka drobiowa 3 kg
    - szynka wieprzowa mielona 2,1 kg
    - pasztet wieprzowy 0,64 kg
    - filet z makreli w oleju 1,7 kg
    - cukier biały 4 kg
    - olej rzepakowy 4 l
   2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja] Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
  2. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
  3. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
  4. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

  SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

  Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do:

  Banku Żywności w Opolu

  lub Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie

  lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE: :

  Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:


  - warsztaty kulinarne;
  - warsztaty edukacji ekonomicznej;
  - warsztaty dietetyczne;
  - warsztaty niemarnowania żywności.

  Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

  Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:


  - włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
  - grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
  - pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
  - pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
  - wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

  Załączniki:

 • PO PŻ 2017 - Harmonogram Działań Towarzyszących

  HARMONOGRAM WARSZTATÓW W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH
  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNIOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2017

  Pobierz harmonogram w formacie pdf

 • Zapraszamy na fotorelację z warsztatów przeprowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017.

  22.05.2018 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie

  16.05.2018 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu

  15.05.2018 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie

  14.05.2018 – Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym

  09.05.2018 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach

  25.04.2018 – Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

  24.04.2018 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

  23.04.2018 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich

  19.04.2018 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem

  18.04.2018 – Stowarzyszenie Ziemi Wołczyńskiej "Dwa Serca"

  17.04.2018 – Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów "Sami dla Siebie" z siedzibą w Namysłowie

  22.03.2018 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach

  20.03.2018 – Akcja Humanitarna "Życie" Oddział Kędzierzyn-Koźle

  16.03.2018 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku

  14.03.2018 – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka

  14.03.2018 – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu

  14.03.2018 – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Namysłów II

  13.03.2018 – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu

  13.03.2018 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim

  09.03.2018 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim

  28.02.2018 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich

  23.02.2018 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku

  23.02.2018 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance

  22.02.2018 – Chrześcijańska Służba Charytatywna w Opolu filia w Nysie

  22.02.2018 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

  21.02.2018 – Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM

  21.02.2018 – Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Społeczno - Zawodowego "Naprzeciw" Głubczyce

  20.02.2018 – Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

  13.02.2018 – Ochotnicza Straż Pożarna w Baborowie

  12.02.2018 – Towarzystwo Kulturalno-Społeczne Romów w Głubczycach

  26.01.2018 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju

  26.01.2018 – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Goświnowice

  25.01.2018 – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka

  24.01.2018 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju

  23.01.2018 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie

  22.01.2018 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi

  19.01.2018 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe

  18.01.2018 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie

  19.12.2017 – Akcja Humanitarna "Życie" oddział w Kędzierzynie-Koźlu

  14.12.2017 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach

  12.12.2017 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe

  29.11.2017 – Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Nadzieja” w Zdzieszowicach

  29.11.2017 – Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT w Kędzierzynie - Koźlu

  27.11.2017 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach

  21.11.2017 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach

  20.11.2017 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie

  14.11.2017 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich

  13.11.2017 – Brzeskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

  13.11.2017 – Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM

  30.10.2017 – Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów "Sami dla Siebie" z siedzibą w Namysłowie"

  30.10.2017 – Stowarzyszenie Ziemi Wołczyńskiej "Dwa Serca"

  27.10.2017 – Akcja Humanitarna "Życie" Oddział Kędzierzyn-Koźle

  24.10.2017 – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Goświnowice

  23.10.2017 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy

  23.10.2017 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich

  13.10.2017 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie

  02.10.2017 – Chrześcijańska Służba Charytatywna w Opolu Oddział w Nysie

  26.09.2017 – Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

  20.09.2017 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie

  20.09.2017 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju

  18.09.2017 - Stowarzyszenie Ziemi Wołczyńskiej "Dwa Serca"

  18.09.2017 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie

  15.09.2017 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem

  15.09.2017 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem

  12.09.2017 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku

 • PO PŻ 2016 - Organizacje

  LISTA ORGANIZACJI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE OPERACYJNYM POMOC ŻYWNOŚCIOWA NA LATA 2014-2020 PODPROGRAM 2017


  Aktualizacja na dzień 31.12.2017 r.

  Pobierz listę organizacji w formacie pdf

 • OBOWIĄZUJĄCE WYTYCZNE

  Wytyczne
  Załącznik nr 1 - lista osób zakwalifikowanych do pomocy
  Załącznik nr 2 - ewidencja wydania artykułów spożywczych w formie paczek
  Załącznik nr 3 - ewidencja wydania artykułów spożywczych w formie posiłków
  Załącznik nr 3a - lista osób objętych pomocą w formie posiłków
  Załącznik nr 4 - ewidencja przyjętych i wydanych artykułów spożywczych
  Załącznik nr 5 - skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej
  Załącznik nr 6 - oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową
  Załącznik nr 7 - oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową
  Załącznik nr 8 - informacja o prowadzonych działaniach towarzyszących
  Załącznik nr 9 - zapotrzebowanie na artykuły spożywcze
  Załącznik nr 9a - zgłoszenie magazynu
  Załącznik nr 10 - zestawienie liczy osób objętych pomocą żywnościową

  Załącznik nr 11 - projekt weksla in blanco

  PRZEPISY

  Przepisy na warsztaty kulinarne

Facebook